மனிதன் குறையுள்ளவன் இறைவன் நிறைவானவன்.

உரை : சகோ. ரிஸான்
வெள்ளி மேடை SLTJ தலைமையக‌ ஜூமுஆ
நாள் : 29/06/2018
இடம் : SLTJ தலைமையகம், இலங்கை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.