ஷுர்மா, ஜிப்பா அணிவது ஆண்களுக்கு சுன்னத்தா ?

கேள்வி: ஷுர்மா, ஜிப்பா அணிவது ஆண்களுக்கு சுன்னத்தா ? பதில் – பக்கீர் முஹம்மது அல்தாபி

கஆபாவில் மரியம் அலை(மேரி மாதா) காட்சி அளித்தார்களா ?

கேள்வி: கஆபாவில் மரியம் அலை(மேரி மாதா) காட்சி அளித்தார்களா ? பதில் – பக்கீர் முஹம்மது அல்தாபி

இணை கற்பிப்பவர்கள் ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா?

கேள்வி: இணை கற்பிப்பவர்கள் ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா? பதில் – பக்கீர் முஹம்மது அல்தாபி