செய்தி வெளியிட்ட நாள் : ஜனவரி 29, 2016

ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு நேரடி ஒளிபரப்பு

ஷிர்க்கை ஒழிக்க வேண்டும்

ஷிர்க்கை ஒழிக்க வேண்டும்

சத்தியப் பாதை சமூக மரியாதை

நூஹை, அவரது சமுதாயத்திடம் அனுப்பினோம். “நான் உங்களுக்குப் பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை செய்பவன்” (என்று அவர் கூறினார்.) அல்லாஹ்வைத் தவிர (யாரையும்) வணங்காதீர்கள்!…