சுன்னத்தான நான்கு ரகாத் தொழுகையை இரண்டு இரண்டாக தொழலாமா ?

சுன்னத்தான நான்கு ரகாத் தொழுகையை இரண்டு இரண்டாக தொழலாமா?

  • சுன்னத்தான நான்கு ரகாத் தொழுகையை இரண்டு இரண்டாக தொழலாமா ?
  • லுஹா தொழுகையை எப்படி பிரித்து தொழுவது ? 
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.