கெரண்டை காலுக்கு கீழே ஆடை அணிவது பற்றிய விளக்கம்

வீடியோவை பார்க்க புகைப்படத்தை சொடுக்கவும்  ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் கெரண்டை காலுக்கு கீழே ஆடை அணிவது பற்றிய விளக்கம் பதில்…