வட்டி வாங்கலாம் என்று கூறக் கூடிய மார்க்க அறிஞரை பின்பற்றலாமா?

ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் வட்டி வாங்கலாம் என்று கூறக் கூடிய மார்க்க அறிஞரை பின்பற்றலாமா? பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல்…