இணை கற்பிப்பவர்கள் ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா?

கேள்வி: இணை கற்பிப்பவர்கள் ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா? பதில் – பக்கீர் முஹம்மது அல்தாபி

ஹஜ் செய்வதற்காக வைத்திருந்த பணத்துக்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

ஹஜ் செய்வதற்காக வைத்திருந்த பணத்துக்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா? பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்