ஹாரூத் மாரூத் மலக்கா ?

இன்று நம் காலத்தில் வாழ்கிற பெயர் தாங்கி ஆலிம்கள் நாங்கள் ஜின்களை அடக்கிவைத்திருக்கிறோம் என்றும் எங்களுக்கு மாயமந்திரம் தெரியும், பில்லிசூனியம் தெரியும்…