மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவோம்.

மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவோம்…
உரை:- A.சபீர் அலி M.ISc
(மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்,TNTJ)
ரமலான் – 03.04.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.