இஸ்லாம் பெண்களின் உரிமையைப் பறிக்கிறதா?

இந்த நூலுக்கு ஜமாஅதே இஸ்லாமி இயக்கத்தின் மாத இதழான சமரசம் இதழ் கீழ்க்கண்டவாறு நூல் மதிப்புரை வெளியிட்டிருந்தது. 1989 களிலிருந்து அறிஞர்…