இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தி கொள்வோம்.

இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தி கொள்வோம் ஜூமுஆ பேருரை உரை : இ.முஹம்மது