இஸ்லாம் கூறும் சிறந்த சமுதாயம்!!!

உரை:- கோவை.Rரஹ்மத்துல்லாஹ் புதுவை – ஜாஹீர்உசன் நகர் சுல்தான் பேட்டை – (30-12-2018)