வஹியை மட்டும் பின்பற்றுவோம்.!

உரை : சகோ. ஆர்.அப்துல் கரீம் இடம் : திருப்பூர் மாவட்டம் நாள் : 27-04-2018.