எது நேர்வழி ?

உரை : சகோ. எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம். நாள் : 24-01-2018 இடம் : கரீம்ஷாபள்ளி முனிச்சாலை மதுரை மாவட்டம்.