நற்பண்புகள்!

நற்பண்புகள்! உரை : சகோ. ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி ஜுமுஆ 10-08-2018