மார்க்கத்திற்கு முரணான காரிங்களை செய்பவர்கள் TNTJ உறுப்பினராக இருக்கலாமா?

  • தஃவா என்பது மார்க்கதிற்கு முரணான காரிங்களை செய்பவர்களிடம் தான் செய்ய வேண்டும். அப்படி எனில் மார்க்கத்திற்கு முரணான காரிங்களை செய்பவர்களை tntj வில் ஏன் உறுப்பினராக சேர்ப்பதில்லை?
  • ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் 2
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.