அஜ்வா பேரீத்தம் பழம் குறித்த வாதங்களுக்கு பதிலடி..!

உரை : ஹமீதுர் ரஹ்மான் (இஸ்லாமியக் கல்லூரி மாணவர்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.