அப்பாஸ் அலியின் உளறல் !

அப்பாஸ் அலியின் உளறல்களுக்கு அப்பாஸ் அலியின் பதிலடி!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.