அமல்களை அழித்து விடாதீர்.!

உரை: சகோ.கோவை.ரஹ்மத்துல்லாஹ்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.