அல்லாஹ்வை அஞ்சுபவர்களே உண்மையான ஆலிம்கள்!

உரை:- கோவை. ஆர். ரஹ்மத்துல்லாஹ்

நல்லம்பல் – காரைக்கால் – (21-10-2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.