அழகிய முன்மாதிரிகளின் முன்னோடி – இப்ராஹீம் நபி

M.ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி
(மாநிலத்தலைவர் TNTJ)
பாரதி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் – பிராட்வே – (22-08-2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.