இறை பயத்தை ஏற்படுத்தும் மண்ணறை வாழ்க்கை.!

வெள்ளி மேடை TNTJ தலைமையக ஜூம்ஆ.
உரை : சகோ. ஜமால் உஸ்மானி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.