எது நேர்வழி ?

உரை : சகோ. எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்.
நாள் : 24-01-2018
இடம் : கரீம்ஷாபள்ளி முனிச்சாலை
மதுரை மாவட்டம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.