ஏகனை மட்டும் வணங்குவோம், எம்பெருமானாரை மட்டும் பின்பற்றுவோம்!

உரை : சகோ. ரஹ்மத்துல்லாஹ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.