கண்ணியத்தை பெற்றுத் தரும் கண்ணீர்!

துறைமுகம் ஜுமுஆ – 12-07-2019
உரை : அப்துர்ரஹ்மான் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.