சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து எழுச்சி பெரும் இஸ்லாம்.

உரை: எம்.எஸ் சையது இப்ராஹீம்
(மாநிலப் பொதுச் செயலாளர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.