சூழ்ச்சிகளை முறியடிப்போம்.!

வெள்ளி மேடை மாநில தலைமை ஜூமுஆ 2ஆம் உரை
உரை : சகோ. கோவை. ரஹ்மதுல்லாஹ்.
இடம் : மண்ணடி சென்னை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.