சோதனைகளை எதிர்கொள்வோம்! சுவனம் செல்வோம்!!

செ.அ.முஹம்மது ஒலி
(மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்,TNTJ)

TNTJ மாநிலத் தலமையக ஜுமுஆ – (2-8-2019 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.