திருக்குர்ஆனில் சொல்லப்பட்ட பெண்களுக்குரிய அறிவுரைகள்.

உரை: அப்துல் கரீம்

PART-1

PART-2

PART-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.