திருக்குர்ஆன் ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள்.

உரை : எம்.எஸ். சுலைமான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.