பிரார்த்தனையும் அதன் முக்கியத்துவமும்.

உரை : ஜமால் உஸ்மானி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.