புத்தாண்டு கொண்டாடலாமா? – செய்தியும் சிந்தனையும்

உரை : சகோ. ஹிஷாம் M.I.Sc
இடம் : SLTJ தலைமையகம், இலங்கை. நாள் : 28/12/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.