மனைவி கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்!

உரை : சகோதரி. ரிஹான‌. ஆலிமா.
கொழும்பு பெண்கள் மாநாடு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.