மரணத்தை நோக்கி.!

உரை : சகோ. சுல்தான் இப்ராஹிம்.
இடம் : செந்தலைப்பட்டிணம் – தஞ்சை தெற்கு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.