மறுமை வாழ்க்கையே சிறந்தது.

உரை : M.I சுலைமான்.
TNTJ பேச்சாளர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.