மார்க்கத்தின் பார்வையில் மனித பண்புகள்!!

உரை:- K.M.அப்துந் நாஸிர்
(மேலாண்மை குழு உறுப்பினர் ,TNTJ)

குவைத் மண்டலம் – (26-5-2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.