மாற்றபட்ட சட்டங்கள்- பலவீனமான செய்திகள்.

பெண் தாயிக்கள் பயிற்சி வகுப்பு – நாள் : 14-01-2018
உரை : சகோ. கோவை.ஆர்.ரஹ்மத்துல்லாஹ்
இடம் : TNTJ மாநிலத் தலைமையகம், சென்னை.

பாகம்-1

பாகம்-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.