முஃமின் பெண்களும் முகத்திரையும்

உரை: அஸ்ரப்புத்தீன் பிர்தவ்ஸி

பாகம்-1

பாகம்-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.