வளரும் தலைமுறையே வழி மாறாதே!

வளரும் தலைமுறையே வழி மாறாதே!

இளைஞனே | #இலக்கை_நோக்கி | #வழி | வளரும் தலைமுறை

உரை : ஆர். ரஹ்மத்துல்லாஹ் M.I.sc

தேவிபட்டினம் – இராமநாதபுரம் வடக்கு – 03-01-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.