வஹியை மட்டும் பின்பற்றுவோம்.!

உரை : சகோ. ஆர்.அப்துல் கரீம்
இடம் : திருப்பூர் மாவட்டம்
நாள் : 27-04-2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.