ஸஹாபாக்களின் வாழ்வினிலே.

அற்பமாக பார்க்கப்பட நபி தோழர்களும் அரவணைத்த அண்ணலாரும்
ஸஹாபாக்களின் வாழ்வினிலே..
உரை:- A.சபீர் அலி M.ISc
(மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்,TNTJ)
ரமலான் தொடர் – 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.