ஸஹாபியப் பெண்களின் தியாகம்

உரை:- கே.எம்.அப்துந் நாஸிர்
(மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்,TNTJ )
திருப்பூர் இஜ்திமா – 9-12-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.