ஹஜ்ஜின் நன்மைகளை வீணாக்குவோரே!! சிந்திப்பீர்!!

உரை: E.முஹம்மது,(மாநில பொதுச்செயலாளர்,TNTJ)
மாநிலத் தலைமையாகம் – 12-07-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.