கோபமும், நிதானமும்!! – ஃபிரான்ஸ் நேரலை

கோபமும், நிதானமும்!! – ஃபிரான்ஸ் நேரலை

உரை : M.I. சுலைமான் : இணையதள நேரலை, ஃபிரான்ஸ்

தேதி : 09.05.2015