திருக்குர் ஆனின் சொல்லப்பட்ட பெண்களுக்குரிய சட்டங்கள்- அப்துந் நாஸர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.