முஸ்லிம் பெண்களும் மூட நம்பிக்கையும் – பெண்கள் மாநாடு – கண்டி 2018.

உரை: ரிஹானா

பெண்கள் பயான்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் கடந்த 26/11/2016 அன்று பிரான்ஸ் மண்டலம் சார்பாக online பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது உரை : சகோதரி ஆயிஷா…

அற்பமான இம்மையும் அற்புதமான மறுமையும் part 5

தலைப்பு : “அற்பமான இம்மை வாழ்க்கையும் அற்புதமான மறுமை வாழ்க்கையும் ” உரை: மும்தாஜ் ஆலிமா அவர்கள் ஆன்லைன் பயான் நிகழ்ச்சி…

அற்பமான இம்மையும் அற்புதமான மறுமையும் part 4

தலைப்பு : “அற்பமான இம்மை வாழ்க்கையும் அற்புதமான மறுமை வாழ்க்கையும் ” உரை: மும்தாஜ் ஆலிமா அவர்கள் ஆன்லைன் பயான் நிகழ்ச்சி…

அற்பமான இம்மையும் அற்புதமான மறுமையும் part 3

தலைப்பு : “அற்பமான இம்மை வாழ்க்கையும் அற்புதமான மறுமை வாழ்க்கையும் ” உரை: மும்தாஜ் ஆலிமா அவர்கள் ஆன்லைன் பயான் நிகழ்ச்சி…

அற்பமான இம்மையும் அற்புதமான மறுமையும் part 2

தலைப்பு : “அற்பமான இம்மை வாழ்க்கையும் அற்புதமான மறுமை வாழ்க்கையும் ” உரை: மும்தாஜ் ஆலிமா அவர்கள் ஆன்லைன் பயான் நிகழ்ச்சி…

“அற்பமான இம்மையும் அற்புதமான மறுமையும்”part1

தலைப்பு :தலைப்பு : “அற்பமான இம்மை வாழ்க்கையும் அற்புதமான மறுமை வாழ்க்கையும் ” உரை: மும்தாஜ் ஆலிமா அவர்கள் ” PART1…

“நவீன உலகில் நமது பெண்கள் ” (part3)

 “நவீன உலகில் நமது பெண்கள் ” (part3) உரை :சகோதரி மும்தாஜ் ஆலிமா (Bisc)

“நவீன உலகில் நமது பெண்கள் “- video ( part2)

                               …

“நவீன உலகில் நமது பெண்கள் “-VIDEO part1

  “நவீன உலகில் நமது பெண்கள் “ உரை :சகோதரி மும்தாஜ் ஆலிமா (Bisc)